Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Stručna služba

СТРУЧНИ САРАДНИК ПЕДАГОГ

Педагог:
• доприноси остваривању и унапређивању васпитно – образовног рада у установи применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања
• пружа подршку васпитачима на осавремењивању васпитно – образовног рада
• пружа подршку родитељима на јачању њихових васпитних компетенција
• учествује у стварању оптималних услова за развој деце
• подржава креирање васпитно – образовног програма који доприноси дечјем развоју и напредовању.

Педагог Љубица Ивић је стручни сарадник у објектима у граду:
• Коцкица
• Првомајска
• Монтажни објекат
• Јаслице
и припремним предшколским групама у селима:
• Буђановци
• Никинци
• Хртковци
• Платичево
• Витојевци
• Грабовци
• Кленак

Педагог је доступан свим родитељима/ старатељима за разговор и саветовање о васпитним поступцима који су подржавајући за дете, о заједничком и усклађеном раду породице и вртића за добробит сваког детета.
Разговор са педагогом може се заказати посредовањем васпитача или директно, телефоном.

Љубица Ивић
069 750 118

СТРУЧНИ САРАДНИК ПЕДАГОГ

Посао педагога је да доприноси остваривању и унапређивању васпитно – образовног рада у Предшколској установи.
Tо подразумева да:
• учествује у сачињавању, спровођењу и праћењу различитих програма који се односе на васпитно – образовни рад са децом
• учествује у препознавању и праћењу различитих потреба деце и тимском креирању адекватних одговора на њих
• пружа помоћ и подршку медицинским сестрама – васпитачима и васпитачима у креирању рада са децом и сарадњи са родитељима и стварању оптималних услова који ће томе допринети
• пружа помоћ и подршку родитељима:
 подстицањем различитих облика и прилика за сарадњу родитеља и вртића
 учешћем на родитељским састанцима као реализатор или учесник поводом различитих тема и активности
 индивидуалним саветодавним разговорима по различитим потребама везаним за васпитање деце
• учествује у праћењу и вредновању квалитета васпитно – образовног рада
• прати развој педагошке науке и праксе и залаже се за уношење новина у раду са децом у Установи, са чим у вези предлаже, организује или реализује стручно усавршавање васпитно – образовног кадра
• сарађује са различитим институцијама од важности за квалитетан васпитно – образовни рад.

Неопходно је имати на уму и да је:
Рад у вртићу изразито тимског карактера, стога и педагог већину задатака може успешно да обави само у сарадњи са осталим учесницима овог процеса који подразумева:
• децу
• родитеље
• медицинске сестре и васпитаче, стручне сараднике и сараднике, као и остале запослене у Установи
• али и сараднике других установа у локалној и широј друштвеној средини од значаја, када је у питању дечији развој и напредовање

Стога, позив на узајамну сарадњу коју можемо остварити непосредним сусретом у канцеларији педагога, која се налази у објекту „Центар“ (на другом спрату) УПВО„Полетарац“, ул. В. Дугошевића 144 или договором о сусрету телефонским контактом.
Вера Влајсевић
069 751 857

СТРУЧНИ САРАДНИК ПСИХОЛОГ

Психолог у Предшколској установи има задатак да подстиче дечији развој и напредовање и унапређује васпитно – образовни рад, односно да обезбеди сигурно и подстицајно окружење за свако дете.
Како би се успешно реализовали различити циљеви, веома је важан тимски рад у Установи у који се укључује и психолог према својим приоритетима и интересовањима.
У раду са децом психолог:
• прати процес адаптације деце на вртић
• утврђује општи развојни статус детета
• прати задовољавање потреба деце
• подстиче емоционалне компетеције и самопоштовање
• тимски идентификује децу са сметњама у развоју и потенцијално даровиту децу
• помаже у превазилажењу развојних криза и реактивних стања.
Рад са децом се превасходно одвија у групи у дететовом природном окружењу, али и индивидуално.
У раду са родитељима психолог помаже пружајући потребне информације о дечијем развоју и предлаже поступке који најчешће воде промени дечијег понашања. Саветовање се понавља онолико колико је потребно да би се оснажиле родитељске компетенције.
Родитељи се најчешће обраћају због: тешкоћа у адаптацији, неприлагођеног понашања, отежане социјализације, стидљивости детета, одвикавања од пелена, невољног умокравања, дечијих страхова, проблема са исхраном, грицкања ноктију и других навика, успореног психомоторног развоја детета, породичних проблема и слично. Интересују се и о начинима васпитања и васпитним мерама, каналисању беса код деце, начинима решавања конфликата међу децом, негативном утицају компјутера/ игрица на развој и друго.
Психолог може да присуствује и учествује на родитељским састанцима, седницама Савета родитеља или организује радионоце и предавања на различите теме које интересују родитеље.
У раду са васпитачима психолог пружа инструктивну и саветодавну подршку за подстицање развоја деце, за рад са децом која испољавају сметње у социо – емоционалном развоју и сарадњу са породицом.

Разговор са психологом значи да тражите најбоље решење за своје дете. У контакт са психологом можете доћи директно или преко васпитача. Информације које се размене током разговора су поверљиве и остају професионална тајна.

Наташа Гверо
069 751 874

СТРУЧНИ САРАДНИК ДЕФЕКТОЛОГ

Рад стручног сарадника дефектолога у вртићу усмерен је на:
• праћење развоја деце и сагледавање индивидуалних развојних потреба деце у свим васпитним групама
• правовремено препознавање тешкоћа у развоју
• отклањање или ублажавање тешкоћа у развоју едукативно – рехабилитационим приступом у непосредном раду с децом у групи и индивидуалном раду
• побољшавање услова за инклузију деце с тешкоћама у развоју у вртић, развојем позитивних ставова према инклузији, одабиром примерене опреме, дидактике и подстицајних активности
• подршку родитељима у разумевању дететових потреба и прихватању тешкоћа (родитељски састанци, саветовање, упућивање по потреби у друге установе)
• подршку васпитачима у планирању активности, непосредном раду и проширивању стручних знања

Родитељ може потражити савет и помоћ дефектолога када његово дете има неку развојну потешкоћу или ако га брине понашање и развој детета.

То може бити у неком од следећих случајева:
…aко у раном развоју детета постоје фактори ризика (превремено рођено дете, компликације на порођају, мала порођајна тежина…) и дете се спорије моторички или говорно развија
…aко дете не види или не чује добро (нпр. приближава материјал очима, нагиње главу, често трља очи, не одазива се увек на своје име или не следи упутства…)
…aко дете узраста од 3,5 године не успева да сложи слику из барем 2 дела; или на узрсту од 5 година пузле од више делова
…aко у 4. години дете не проналази парове предмета по боји, величини или облику, те ако на том узрасту не може да преброји до 4 предмета
…aко је игра детета једнолична и недовољно маштовита, те се чини да дете не показује интерес за играчке или се њима игра на „неуобичајен“ начин
…aко дете има потешкоћа с памћењем
…aко дете узраста 4 до 5 година не држи правилно оловку, а цртеж је сиромашан без препознатљивих елемената
…aко у години пред полазак у школу не може да следи правила друштвених игара
…aко не може да се задржи дуже у некој игри, слуша дуже приче, те брзо прелази с једног на други садржај или је стално у покрету
…aко не успоставља контакт очима, не показује интерес за вршњаке, те има тешкоћа у комуникацији с околином-

Поштовани родитељи, уколико Вам је потребан савет о развоју или понашању Вашег детета, можете потражити дефектолога.

Јелена Бодор
069 751 864

СТРУЧНИ САРАДНИК ЛОГОПЕД

Логопед је стручни сарадник у ПУ које се бави превенцијом, дијагностиком и отклањањем поремећаја у развоју говора и језика. Логопед прати развој деце кроз све развојне фазе, узимајући у обзир развојне норме, индивидуалне карактеристике појединог детета као и међусобни утицај средине на развој комуникацијских вештина код деце.

Рад стручног сарадника логопеда у Предшколској установи подразумева:

Рад са децом:
• превенција говорно – језичких поремећаја
• идентификовање деце са говорно – језичким поремећајима
• стимулација говорно – језичког развоја када је он испод нивоа и стандарда за одговарајући узраст детета
• корекција постојећих говорно – језичких поремећаја деце кроз непосредни рад (групни, индивидуални), као и радионичарски рад у групама

Рад са родитељима:
• саветодавни и инструктивни рад са родитељима деце
• тематске едукације
• израда материјала за рад са децом у кућним условима
• радионичарски рад
• периодична размена информација о напредовању након корективног периода

Рад са васпитачима и медицинским сестрама – васпитачима:
• даје подршку јачању васпитачких компетенција, спроводи саветодавни, едукативни и инструктивни рад упућивањем у проблеме говорно – језичких поремећаја, рада са децом и родитељима у оквиру говорне патологије

 учествује у тимском раду на откривању, идентификовању, утврђивању степена и врсте сметње у развоју, спроводи индивидуални стимулативно – корективни рад као вид подршке деци са сметњама
 учествује у изради Годишњег плана рада и програма Установе и програма рада логопеда
 ради на реализацији свог програма перманентног стручног усавршавања
 ради на задацима вођења документације и евиденције о реализацији појединих задатака свог програма у целини

Уколико Вам је потребан савет у вези говорно – језичког развоја Вашег детета, можете заказати разговор са логопедом.

Јелена Дејановић – Дражић
069 751 852

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Физичко васпитање предшколске деце је веома важан корак ка општем целовитом развоју здравог васпитања будућих одраслих људи. Такво васпитање има многе задатке и служи се разним средствима.

Улога стручног сарадника за физичко, управо се и огледа у остваривању ових задатака, тако што се бави:

• стварањем оптималних и повољних услова у којима се подстиче психо – физички развој деце. У животу мале деце врло важну улогу има кретање. Дете има неодољиву потребу за трчањем, скакањем, игром и на тај начин се, пре свега, развија његова снага и јача његово здравље. Кретањем у подстицајном окружењу дете боље упознаје средину, развија своје моторне вештине и показује своја осећања, утиске и своја искуства.
• пружањем подршке и сарадњом са васпитачима у креирању програма рада са децом, предлагањем и организовањем различитих видова активности у области моторног развоја, водећи рачуна о адекватном избору средстава и метода физичког васпитања као и развојним карактеристикама деце на сваком узрасту.
• непосредним радом са децом кроз реализацију активности физичког васпитања на припремно – предшколском узрасту.
• праћењем и подстицањем развоја деце
• праћењем и вредновањем васпитно – образовног рада
• учешћем у сарадњи са друштвеном средином и установама и удружењима од значаја за рад Установе и унапређење програма физичког васпитања.
• организацијом спортских манифестација у Установи – обележавање Светског дана породице „Заврти точак“, „ Румске дечије олимпијске игре“
• сарадњом са родитељима у циљу правилног моторног развоја деце

Стручног сарадника за физичко васпитање можете потражити у објекту „Центар“, ул. В. Дугошевића 144 или контактирати путем телефона.

Оливера Абаџин
069 751 873

САРАДНИК СОЦИЈАЛНИ РАДНИК

Социјална функција Установе је комплементарна и равноправна са васпитно – образовном и превентивно – заштитном, тако да заједно задовољавају потребу деце и породице свеобухватно.

Социјални радник у сарадњи са свим запосленим у ПУ доприноси обезбеђивању најбољих услова за безбедан и здрав боравак деце.

Поштујући потребе породице и деце социјални радник кроз тимски рад идентификује и реализује следеће социјалне акције:

• помоћ породици око подизања, васпитања и заштите деце
• доприноси социјалној сигурности и стабилности породице
• доприноси остваривању социјалних права и правде за децу
• промовише неговање и усвајање хуманистичких вредности
• ради на усклађивању потреба породица и деце
• учествује у раду Комисије за упис деце
• координира Тимом за заштиту деце од НЗЗ
• координира Тимом за ПиС програме
• организује индивидуални рад са родитељима
• предузима одговарајуће облика заштите и услуга социјалног рада за поједину децу која живе у неповољним условима
• учествује у решавању породичних проблема, самостално и у сарадњи са другим стручњацима

Канцеларија социјалног радника је у Главној улици, број 71.

Гордана Јововић
069 751 861

САРАДНИК ЗА НЕГУ И ПРЕВЕНТИВНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Сарадник за негу и превентивну здравствену заштиту:
• брине о здрављу деце у Установи
• планира и прати реализацију програма превентивне заштите
• прати реализацију активности које доприносе правилном психофизичком развоју, очувању и унапређењу здравља деце: спровођење санитарно хигијенских мера на нивоу Установе, планира, прати и евидентира спроведене мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације у Установи, прати здравствено епидемиолошко стање и предузима противепидемијске мере у сарадњи са надлежним институцијама
• прати здравствено стање деце, евидентира промене у току дана, евидентира оправдања са дијагнозама, обољевање деце и врстама обољења на нивоу Установе по узрасним групама, евидентира инфективна обољења
• евидентира и прати алергијска обољења по групама на нивоу Установе
• прати хроничне незаразне болести деце на нивоу Установе, као и потребу за применом медикаментозне терапије хроничне незаразних болести по налогу и на основу извештаја лекара специјалисте
• у септембру, децембру, марту и јуну мери децу, прати параметре раста и развоја (телесну тежину и висину)
• прегледа косу и хигијену деце у циљу спречавања настанка и ширења паразитарних обољења
• реализује едукативне родитељске састанке са темама које су актуелне у тој групи: најчешће болести у колективу, начин преношења, превенција настанка болести, поступци код промене здравственог стања детета током боравка у ПУ…
• сарађује са стручним службама Дома здравља, поливалентном патронажном службом, организује и прати реализацију различитих здравствено – васпитних активности поливалентних патронажних сестара чији садржаји прате Календар здравља
• усмерава и ради на развијању културно хигијенских навика код деце, реализује радионице и различите активности са здравствено – васпитним садржајима: хигијена, исхрана, здравље, тело, превенција повређивања, здрави стилови живота и слично.
У случају да имате питања везана за здравље Вашег детета, можете ме контактирати преко васпитача и медицинских сестара — васпитача или директно, телефонским путем.

Марина Богдановић
069 751 853

САРАДНИК ДИЈЕТЕТИЧАР – НУТРИЦИОНИСТА

Нутрициониста са осталим запосленима у ПУ води континуирану бригу о деци, али приоритетни задатак је квалитетна исхрана.
Брине се да буду испоштовани тражени захтеви у систему безбедности хране HACCP-a, како би се задовољиле потребе у најбољем хигијенском режиму припреме хране, као и сам квалитет намирница које се користе у припреми оброка.

Такође, води рачуна о калоријској вредност оброка, односно да буде у складу са потребама детета за његов правилан раст и развој.

Нутрициониста се бави:
• контролом хигијене кухиње и особља које ради у кухињи
• реализује превентивне активности на усвајању здравих навика у исхрани
• сарађује са родитељима по питању специфичних потреба деце у исхрани (алергијске реакције на поједине намирнице)
• саставља јеловник који задовољава 70% укупних дневних потреба деце
• коригује јеловник у зависности од потреба детета
• даје савет родитељима везано за исхрану деце

Уколико имате питања везана за исхрану Вашег детета можете потражити саветовање са нутриционистом, путем телефона или у објекту „Јаслице”, улица Главна 71.

Данијела Беговић
069 751 859